Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Revalue Media Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.10.2019. Viimeisin muutos 15.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Revalue Media Oy
Y-tunnus: 12345678-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Jani Myllynen
Puhelinnumero: +358 400 688 170
Sähköpostiosoite: jani@remedia.fi

3. Rekisterin nimi
Yhteydenotto ja -asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme rekisteriin kerättyä tietoja ainoastaan mahdollisen asiakassuhteen asianmukaiseen
hoitamiseen, palveluistamme tiedottamiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä alla mainittuja tietoja

• Yhteydenottajan etunimi ja sukunimi
• Yrityksen nimi ja muut yrityksen perustiedot (esim. y-tunnus)
• Asema yrityksessä
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Osoite
• Markkinointia koskeva suostumus
• Kuvaus siitä, mitä asia koskee

Edellä sanotun lisäksi käyttäjästä jää tietoon ajankohta, jolloin yhteystieto on tallennettu ja muokattu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yhteydenotto ja -asiakasrekisteriin tietoja voidaan lisäksi manuaalisesti muuttaa tai rekisteriin voidaan
lisätä uusia tietoja, mikäli käyttäjä ilmoittaa meille tietojen muutostarpeesta tai uusista tiedoista. Myös asiakassuhteen hoitamisen aikana tietoja voidaan muokata yrityksemme toimesta oma-aloitteisesti,
mikäli tiedoissa havaitaan korjattavaa tai puutteita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, Osa käyttämistämme
pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.
Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän
tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka
siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että
mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se
kuuluu.

9. Evästekäytännöt verkkosivustolla

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin
tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät
verkkosivustoamme.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston
käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Käyttämämme ohjelmistot, jotka saattavat käyttää evästeitä ovat  HubSpot, Google Analytics ja Mailchimp.

Verkkosivuston käyttäjä
voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat
verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa
verkkosivustomme toimivuutta.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen

rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).